No. ประเภท รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ view
1 คอมพิวเตอร์ Office หมดอายุการใช้งาน
ว/ด/ป 17/01/2023 11:27:12 น.
แจ้งโดย นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม เสร็จสิ้น view
2 คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานเกิดความล่าช้า ข้อมูลค้าง
ว/ด/ป 19/01/2023 10:34:51 น.
แจ้งโดย เนตรนภิส บุญเกิด เสร็จสิ้น view
3 เครื่องสำรองไฟ ไม่เก็บไฟ , ไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟก็ดับด้วย
ว/ด/ป 24/01/2023 11:44:17 น.
แจ้งโดย หยาดฟ้า สุวรรณนพ เสร็จสิ้น view
4 เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้
ว/ด/ป 24/01/2023 13:08:48 น.
แจ้งโดย นางมารีย๊ะ มูนีมูสี เสร็จสิ้น view
5 จอภาพ ภาพเป็นเส้น
ว/ด/ป 24/01/2023 16:02:49 น.
แจ้งโดย นางมารีย๊ะ มูนีมูสี เสร็จสิ้น view
6 คอมพิวเตอร์ จอภาพมันสั่นไม่สามารถทำงานได้
ว/ด/ป 25/01/2023 10:14:07 น.
แจ้งโดย นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน เสร็จสิ้น view
7 เครื่องสำรองไฟ ไม่เก็บไฟ , ไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟก็ดับด้วย
ว/ด/ป 26/01/2023 09:45:00 น.
แจ้งโดย นางอภิญญา ศิริรังษี เสร็จสิ้น view
8 ปรินท์เตอร์ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องปริ้นเตอร์
ว/ด/ป 01/02/2023 10:57:46 น.
แจ้งโดย นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม เสร็จสิ้น view
9 เครื่องสำรองไฟ ไม่มีเครื่องสำรองไฟ
ว/ด/ป 02/02/2023 08:43:47 น.
แจ้งโดย นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป เสร็จสิ้น view
10 เครื่องสำรองไฟ เสีย ไม่สำรอง
ว/ด/ป 02/02/2023 08:46:40 น.
แจ้งโดย นางพรภนา คำแป้น เสร็จสิ้น view
11 คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนรับในระบบเมื่อกดจุดลิงค์ไปหน้าเว็บ
ว/ด/ป 02/02/2023 11:22:11 น.
แจ้งโดย นางพรรณวดี แก้วพิมล เสร็จสิ้น view
12 เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
ว/ด/ป 07/02/2023 17:14:36 น.
แจ้งโดย นายธนพัต ศรีวิมล เสร็จสิ้น view
13 คอมพิวเตอร์ หน้าจอแสดงผลเป็นสีดำ มีข้อความว่า reboot and select proper boot device
ว/ด/ป 15/02/2023 08:36:14 น.
แจ้งโดย นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี เสร็จสิ้น view
14 คอมพิวเตอร์ driver เครื่องปริ้นมีปัญหา
ว/ด/ป 24/02/2023 11:35:49 น.
แจ้งโดย นางมารีย๊ะ มูนีมูสี รอดำเนินการ view
15 ระบบเครือข่าย เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ว/ด/ป 27/02/2023 10:36:55 น.
แจ้งโดย นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน รอดำเนินการ view
16 เครื่องสำรองไฟ สำรองไฟใช้ไม้ได้
ว/ด/ป 28/02/2023 16:21:47 น.
แจ้งโดย นางสาวนิภา สายนุ้ย รอดำเนินการ view
17 คอมพิวเตอร์ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริ้นออกมาไม่ตรงกับที่ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวหนังสือเล็ก ข้อความเดิมเปลี่ยนจากบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างด้วย
ว/ด/ป 07/03/2023 09:51:39 น.
แจ้งโดย นางมารีย๊ะ มูนีมูสี รอดำเนินการ view

  • พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
    Copyright © 2022 by DLICT PTN2