งานใหม่ 0 กำลังทำ 0 ปิดงาน 40 ยกเลิก 0

ตารางข้อมูล :: เสร็จสิ้น

No. ประเภท รายละเอียด ผู้แจ้ง สถานะ view
1 คอมพิวเตอร์ Office หมดอายุการใช้งาน
ว/ด/ป 17/01/2023 11:27:12 น.
นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
เสร็จสิ้น View
2 คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานเกิดความล่าช้า ข้อมูลค้าง
ว/ด/ป 19/01/2023 10:34:51 น.
เนตรนภิส บุญเกิด
เสร็จสิ้น View
3 เครื่องสำรองไฟ ไม่เก็บไฟ , ไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟก็ดับด้วย
ว/ด/ป 24/01/2023 11:44:17 น.
หยาดฟ้า สุวรรณนพ
เสร็จสิ้น View
4 เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้
ว/ด/ป 24/01/2023 13:08:48 น.
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เสร็จสิ้น View
5 จอภาพ ภาพเป็นเส้น
ว/ด/ป 24/01/2023 16:02:49 น.
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เสร็จสิ้น View
6 คอมพิวเตอร์ จอภาพมันสั่นไม่สามารถทำงานได้
ว/ด/ป 25/01/2023 10:14:07 น.
นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
เสร็จสิ้น View
7 เครื่องสำรองไฟ ไม่เก็บไฟ , ไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟก็ดับด้วย
ว/ด/ป 26/01/2023 09:45:00 น.
นางอภิญญา ศิริรังษี
เสร็จสิ้น View
8 ปรินท์เตอร์ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องปริ้นเตอร์
ว/ด/ป 01/02/2023 10:57:46 น.
นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม
เสร็จสิ้น View
9 เครื่องสำรองไฟ ไม่มีเครื่องสำรองไฟ
ว/ด/ป 02/02/2023 08:43:47 น.
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
เสร็จสิ้น View
10 เครื่องสำรองไฟ เสีย ไม่สำรอง
ว/ด/ป 02/02/2023 08:46:40 น.
นางพรภนา คำแป้น
เสร็จสิ้น View
11 คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนรับในระบบเมื่อกดจุดลิงค์ไปหน้าเว็บ
ว/ด/ป 02/02/2023 11:22:11 น.
นางพรรณวดี แก้วพิมล
เสร็จสิ้น View
12 เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
ว/ด/ป 07/02/2023 17:14:36 น.
นายธนพัต ศรีวิมล
เสร็จสิ้น View
13 คอมพิวเตอร์ หน้าจอแสดงผลเป็นสีดำ มีข้อความว่า reboot and select proper boot device
ว/ด/ป 15/02/2023 08:36:14 น.
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
เสร็จสิ้น View
14 คอมพิวเตอร์ driver เครื่องปริ้นมีปัญหา
ว/ด/ป 24/02/2023 11:35:49 น.
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เสร็จสิ้น View
15 ระบบเครือข่าย เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ว/ด/ป 27/02/2023 10:36:55 น.
นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน
เสร็จสิ้น View
16 เครื่องสำรองไฟ สำรองไฟใช้ไม้ได้
ว/ด/ป 28/02/2023 16:21:47 น.
นางสาวนิภา สายนุ้ย
เสร็จสิ้น View
17 คอมพิวเตอร์ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริ้นออกมาไม่ตรงกับที่ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวหนังสือเล็ก ข้อความเดิมเปลี่ยนจากบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างด้วย
ว/ด/ป 07/03/2023 09:51:39 น.
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เสร็จสิ้น View
18 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเ่ตอร์เครื่อง GFMIS เปิดไม่ได้
ว/ด/ป 24/03/2023 14:19:39 น.
สุพรรณี
เสร็จสิ้น View
19 เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟเวลาที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องเล็กน้อย
ว/ด/ป 27/03/2023 12:44:22 น.
นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
เสร็จสิ้น View
20 คอมพิวเตอร์ เครื่องดับ เปิดไม่ได้
ว/ด/ป 27/03/2023 13:22:09 น.
สุพรรณี
เสร็จสิ้น View
21 คอมพิวเตอร์ window 8.1 ไม่รองรับการทำงานในระบบ แจ้งเตือนใช้ Windows 10 ขึ้นไป ให้อัปเดต Google Chrome
ว/ด/ป 29/03/2023 16:37:22 น.
นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ
เสร็จสิ้น View
22 คอมพิวเตอร์ หน้าจอแจ้งเตือน
ว/ด/ป 29/03/2023 16:49:53 น.
นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ
เสร็จสิ้น View
23 เครื่องสำรองไฟ ไฟดับทำให้สำรองไฟเสีย เปิดเครื่องสำรองไฟไม่ติด
ว/ด/ป 05/04/2023 09:13:47 น.
นางนูรียะห์ อาแวกะจิ
เสร็จสิ้น View
24 คอมพิวเตอร์ คอมเปิดไมได้ (เครื่องGFMIS)
ว/ด/ป 05/04/2023 09:31:49 น.
สุพรรณี
เสร็จสิ้น View
25 คอมพิวเตอร์ เวลาเปิดเครื่องทุกครั้งต้องตั้ง วัน เวลา ทุกครั้ง
ว/ด/ป 11/04/2023 08:34:57 น.
ศตพร
เสร็จสิ้น View
26 คอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมค้าง
ว/ด/ป 11/04/2023 10:35:14 น.
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
เสร็จสิ้น View
27 คอมพิวเตอร์ เตรียมไว้สำหรับรองรับ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว/ด/ป 01/05/2023 10:16:46 น.
นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
เสร็จสิ้น View
28 คอมพิวเตอร์ Power supply เสียหาย เครื่อง All in one
ว/ด/ป 09/05/2023 08:57:26 น.
นางสินุช ประสงค์สุช
เสร็จสิ้น View
29 เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ ไฟตก หน้าจอคอมฯดับ
ว/ด/ป 22/05/2023 13:17:10 น.
นางสุวันดี รัตนวงศ์
เสร็จสิ้น View
30 คอมพิวเตอร์ Microsoft office ใช้งานไม่ได้ (เปิดได้อย่างเดียว)
ว/ด/ป 22/05/2023 13:55:56 น.
นางสุวันดี รัตนวงศ์
เสร็จสิ้น View
32 เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
ว/ด/ป 12/06/2023 09:47:57 น.
ดาริกา
เสร็จสิ้น View
33 เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรอง
ว/ด/ป 28/06/2023 14:27:45 น.
ฐิตา วัจนาคมกุล
เสร็จสิ้น View
34 เครื่องสำรองไฟ แบตเสื่อม
ว/ด/ป 05/07/2023 11:32:49 น.
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เสร็จสิ้น View
35 จอภาพ เปิดไม่ติด
ว/ด/ป 05/07/2023 11:34:26 น.
นางสาวสาวิตรี สาและบู
เสร็จสิ้น View
37 ปรินท์เตอร์ มีกลิ่นไหม้
ว/ด/ป 24/07/2023 12:27:50 น.
ดวงฤทัย เพชรมณี
เสร็จสิ้น View
38 คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ใน Microsoft Office เช่น word excel
ว/ด/ป 24/08/2023 14:33:48 น.
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เสร็จสิ้น View
39 คอมพิวเตอร์ เปิดเคไม่ติด ไฟแว๊บๆๆแล้วหายไป
ว/ด/ป 04/09/2023 09:15:36 น.
ศน ซัลมา มะเกะ
เสร็จสิ้น View
41 คอมพิวเตอร์ จอภาพฟ้า
ว/ด/ป 09/10/2023 09:32:08 น.
นางซัลมา มะเกะ
เสร็จสิ้น View
42 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อัพเดตอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลในไฟล์ต่างๆ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ว/ด/ป 19/10/2023 08:44:00 น.
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
เสร็จสิ้น View
43 คอมพิวเตอร์ test444
ว/ด/ป 24/10/2023 09:57:11 น.
loktao
เสร็จสิ้น View

  • พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
    Copyright © 2022 by DLICT PTN2