ประเภทงานซ่อม จำนวน
คอมพิวเตอร์ 17
เครื่องสำรองไฟ 10
ระบบเครือข่าย 1
จอภาพ 1
ปรินท์เตอร์ 1
สถานะการซ่อม จำนวน
เสร็จสิ้น 29
กำลังดำเนินการ 1

ประเภทงานซ่อม จำนวน
กลุ่มนโยบายและแผน 8
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ 7
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 3
กลุ่มบริหารงานบุคคล 3
กลุ่ม DLICT 2
ห้องผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1


  • พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
    Copyright © 2022 by DLICT PTN2