ประเภทงานซ่อม จำนวน
คอมพิวเตอร์ 22
เครื่องสำรองไฟ 13
ปรินท์เตอร์ 2
จอภาพ 2
ระบบเครือข่าย 1
สถานะการซ่อม จำนวน
เสร็จสิ้น 40

ประเภทงานซ่อม จำนวน
กลุ่มนโยบายและแผน 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ 8
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล 3
กลุ่ม DLICT 3
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1
ห้องผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 1


  • พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
    Copyright © 2022 by DLICT PTN2